DOPRAVA ZADARMO PRI NÁKUPE NAD 100€ 
EUR
sk

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na celý náš sortiment poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby.

V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal na adresu e-shopu: iloveme s. r. o. , Okružná 10528/2, Martin 036 01.

Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi hradíme my. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Predajca nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami iloveme s.r.o., sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Príloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁR REKLAMÁCIE

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že reklamujete výrobok)

Spoločnosti iloveme s. r. o., so sídlom: Okružná 10528/2, Martin 036 01, IČO: 36043494, týmto oznamujem, že reklamujem tento tovar (názov tovaru):

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Podrobný popis vady:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Požiadavky reklamujúceho:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Dátum objednania / Dátum prijatia : ......................................  (nehodiace sa prečiarknite)

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ...................................................................................

Adresa spotrebiteľa: .....................................................................................................................................................................................................................

IBAN spotrebiteľa: ...................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

............................................................                          Dátum: ...............................................